Moduł NV6 / NV6T :


Cechy modułu NV6T :
 • Funkcja 4 wyjściowego termostatu -sterowanie załączeniem/wyłączeniem wyjścia nr1 w funkcji temperatury czujki nr1,wyjścia nr2 w funkcji temperatury czujki nr2 itd.
 • Regulowana histereza przełączania wyjść w zakresie od 0,1 do 9,9 stopnia.
 • Raporty okresowe temperatur , stanu wejść i wyjść modułu przesyłane sms-em co 1-99 minut (lub godzin)
 • 14 funkcji realizowanych sygnałem dzwonienia, programowanych z poziomu użytkownika- np.1- dzwonienie do modułu powoduje przysłanie sms-a z temperaturami ,2 -uzbrajają alarm,3-załączają wyjście nr 4,4 - rozbrajają alarm lub 1-dzwonienie rozbraja alarm ,2-dzwonienia uzbrajają alarm itd. Użytkownik sam decyduje jakie funkcje będą wykonane w następstwie dzwonienia do modułu z uprawnionego telefonu.
 • Pozostałe cechy jak w module NV6
Cechy modułu NV6 :
 • Moduł posiada certyfikat CE.
 • Sterowanie modułem sms-em zabezpieczonym hasłem z dowolnego telefonu komórkowego lub z internetu (filtracja reklam)-potwierdzenie sms-em lub dzwonkiem (sygnałem dzwonienia ) na wskazany w sms-sie nr telefonu - konfigurowane dynamicznie w chwili wysyłania sms-a sterującego .
 • Sterowanie: stanem wyjść , blokadą wejść , zerowanie licznika wysłanych sms-ów. W sms-ie potwierdzającym informacja o : stanie wszystkich wyjść i wejść , ilości wysłanych sms-ów w ciągu ostatniej godziny , stanie blokady wejść (czy załączona/wyłączona) , typie zasilania (bateryjne/podstawowe) oraz temperatura odczytana z wszystkich podłączonych do modułu czujek DS18B20.
 • Konfiguracja i programowanie sms-em z aparatu komórkowego bez konieczności użycia komputera -ustawiane : numery telefonów osób powiadamianych , czas dzwonienia , ilość dzwonień z poszczególnych wejść , hasło uprawniające do sterowania modułu sms-ami ,dopuszczalna ilość wysłanych sms/h , typ wejść (NC lub NO), reakcja wyjścia na wzbudzenie wejścia /czy ma być załączone przy wzbudzeniu wejścia o tym samym numerze co wyjście/, wybór sposobu powiadomienia z danego wejścia (sms + dzwonek , sms ,dzwonek) dopuszczalny zakres (min i max) temperatur dla każdej z 5-ciu czujek temperatury .
 • Powiadamianie użytkowników /max 4-ech/ o zmianie stanu jednego z czterech wejść modemu oraz raportowanie przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur dla każdej z 5-ciu czujek temperatury .Identyfikacja wejścia z którego ta zmiana wystąpiła -funkcja realizowana dowolnie zredagowanymi przez użytkownika sms-ami lub (i) sygnałami dzwonienia .
 • Brak kosztów eksploatacyjnych – funkcja powiadomienia i zdalnego sterowania może być realizowana bezpłatnymi sygnałami dzwonienia lub wyjściami modułu można sterować sms-ami z bezpłatnych bramek internetowych.
 • Samoczynne załączanie telefonu współpracującego z modułem (pracującego bez akumulatora!) i wpisywanie kodu PIN po zaniku zasilania - układy nie posiadające tej cechy po zaniku zasilania i ponownym jego załączeniu mogą przestać działać !/przy słabym akumulatorze telefonu komórkowego telefon może się wyłączyć a moduł nie potrafi go załączyć./
 • Automatyczne powtarzanie dzwonienia w przypadku zajętości linii , braku zasięgu sieci
 • Cztero-kanałowe zdalne sterowanie z informacją zwrotną dla użytkownika o stanie wyjść./ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/
 • Wbudowany układ zasilania awaryjnego z bateri 9V- informacja o przejściu na zasilanie bateryjne sms-em lub (i) dzwonkiem.
 • Proste i szybkie sterowanie urządzeniami na odległość za pomocą sygnałów dzwonienia : zidentyfikowanie stanu wyjścia trwa ok. 3 sekundy dla stanu 0FF i ok. 5 sek. dla stanu ON a rozkaz załączenia/wyłączenia wykonywany jest po 10 sek./inne rozwiązania nie mają tej cechy/ /ZGŁOSZENIE PATENTOWE P-369038/
 • Praca a telefonem komórkowym bez baterii - brak problemów z ciągłym doładowywaniem akumulatora i utratą jego pojemności niskich temperaturach, niski pobór prądu ok.45 mA / istotne przy pracy w samochodzie /
 • Automatyczne odblokowanie komórki w przypadku jej zawieszenia /nie jest to możliwe przy pracy z akumulatorem komórki bez jego wyjęcia i ponownego włożenia/
 • Łatwe testowanie poprawności działania modułu – wszystkie połączenia przychodzące przy poprawnym działaniu modułu - są automatycznie odrzucane.
 • 4 wejścia typu NO lub NC konfigurowane z telefonu – każde osobno - w tym jedno sterowane napięciem oraz jedno o działaniu zwłocznym /opóźnienie w zadziałaniu 40sek./
 • współpraca z tanimi (50-90zł) telefonami komórkowymi Nokia 5110,5130,5150,6110,6130,6150,(lub 3330 /3410 lepszy wybór - ale tu wymagane podlutowanie 4 przewodów do telefonu bez jego rozbierania)
Co wchodzi w skład zestawu?
 • moduł z kablem do telefonu
 • czujka temperatury na kablu 1m
 • drukowana instrukcja
 • gwarancja -sticker
Co należy dokupić?
 • telefon wymieniony w opisie
 • kartę sim.
 • zasilacz +12V/1A .
 • czujki - o ile są wymagane

Dane techniczne zdalnego sterowania GSM NV6.0.pdf (19k)

Dane techniczne czujki temperatury DS18B20.pdf(273k)

© 2007 Vidiaq www.vidiaq.com.pl